Waarom wil PCO Gelderse Vallei een lerende organisatie zijn?
PCO Gelderse Vallei wil een lerende organisatie zijn waarin scholing en ontwikkeling wordt bevorderd met het oog op de (nieuwe) eisen die aan leerlingen en professionals worden gesteld vanuit de samenleving. Een samenleving die voortdurend in ontwikkeling is. Een samenleving die vraagt om een “leven lang leren”. We willen een leerproces tot stand brengen dat gericht is op het primaire proces, namelijk het leren van leerlingen en professionals.

Wat moet het opleveren?
Verbetering van de onderwijspraktijk. Verbetering van vaardigheden en competenties van leerlingen en professionals. Een organisatie waar door iedereen wordt geleerd. Een organisatie waarin leren een centrale plaats heeft. 

Waarom een Academie?
De Academie is een kennisknooppunt waarin alle processen ten aanzien van ontwikkeling en scholing van professionals met elkaar worden verbonden. 

De Academie zorgt voor een structuur en klimaat binnen PCO Gelderse Vallei waar professionals de mogelijkheid hebben om te ontmoeten, te reflecteren, te onderzoeken en te leren om zo ruimte te maken voor ontwikkeling en worden de aanwezige talenten van de professionals gebruikt en benut. (Lieskamp en Schouten, 2013)

Een belangrijk uitgangspunt is dat iedere leraar, leidinggevende en onderwijsondersteuner zijn expertise kan inbrengen en uitdragen. 

Perspectieven op leren
Het leren binnen de Academie kan op verschillende manieren vorm krijgen.
1.    Aanbod en vraaggestuurd leren: uitwisselen van kennis en expertise uit de praktijk, afgewisseld met nieuwe kennis en vaardigheden via kennispartners;
2.    Onderzoekenderwijs leren vanuit strategische vraagstukken die voortkomen uit de vier strategische themagroepen van PCO Gelderse Vallei;
3.    Onderzoekenderwijs leren vanuit operationele vraagstukken die voortkomen vanuit leerlingen, leraren of schoolleiders.

Hoe ziet het eruit?