Strategisch Beleidsplan

Graag vertellen wij meer over ons Strategische Beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste een evaluatie gehouden van het SBP 2012/2016. Uit deze evaluatie zijn de onderstaande conclusies getrokken, die van invloed zijn op dit SBP. 

* Het nieuwe SBP moet gelden voor de gehele organisatie. Om die redenen is er in het nieuwe SBP een verregaande integratie tussen opvang en onderwijs. 

* De lijnen zoals deze in het vorige SBP zijn uitgezet onderschrijven we nog steeds en bieden nog voldoende ruimte voor verdere ontwikkeling. Daarom moet dit SBP ook meer worden gezien als een update van het vorige SBP. In het vorige SBP zijn de verschillende thema’s redelijk in detail uitgewerkt, en zijn er organisatie breed te behalen doelstellingen geformuleerd. Iedere opvang, school of IKC (hierna locaties genoemd) zit echter in haar eigen ontwikkelfase en heeft haar eigen specifieke locatiekenmerken. Daarom is er voor gekozen in het nieuwe SBP de doelen op een hoger niveau te formuleren (als een stip op de horizon) en de locaties de ruimte te geven dit locatie specifiek in te vullen in ontwikkelplannen per locatie. 

* Het SBP 2012-2016 was uitgewerkt in 4 thema’s, binnen de organisatie en de rapportages wordt echter uitgegaan van 5 domeinen. In het nieuwe SBP wordt dan ook uitgegaan van deze 5 domeinen. 

 

De domeinen, onze kerngebieden: 

Binnen de organisatie is sprake van 5 domeinen. De kerngebieden waarop onze dagelijkse werkzaamheden zich afspelen. Deze domeinen zijn; 

A. Opvang en Onderwijs kwaliteit 

B. Personeel 

C. Financiën en beheer 

D. Communicatie en draagvlak 

E. Identiteit 

 

Het complete SBP 2016-2020 is te lezen via deze link.